این وب سایت برای ارتباط با دانشجویان، دانلود مطالب آموزشی و اعلام نمرات ایجاد شده است.
برای ارتباط می توانید از آدرس زیر استفاده کنید:
ahoseinkhani [at] gmail [dot] com